Xác minh tài khoản như thế nào?

Xác minh tài khoản như thế nào?Category: QuestionsXác minh tài khoản như thế nào?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh tài khoản của bạn, bạn sẽ cần gửi tài liệu nhận dạng cùng với hình ảnh có thông tin một phần về chi tiết thanh toán từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn tới địa chỉ support@binomo.com.

Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết rõ danh sách đầy đủ các tài liệu được yêu cầu để xác minh tài khoản của bạn, cũng như các yêu cầu liên quan đến hình ảnh.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating