Xác minh hệ thống Alfaklik như thế nào?

Xác minh hệ thống Alfaklik như thế nào?Category: QuestionsXác minh hệ thống Alfaklik như thế nào?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để xác minh hệ thống Alfaklik, bạn cần gửi ảnh chụp màn hình giao dịch từ ví Alfaklik của bạn đến Binomo. Chú ý rằng ảnh chụp màn hình phải bao gồm ngày, giờ, và số tiền thanh toán.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating