Xác minh đã được thông qua, nhưng lại bị yêu cầu xác minh lại, tôi cần phải làm gì?

Xác minh đã được thông qua, nhưng lại bị yêu cầu xác minh lại, tôi cần phải làm gì?Category: QuestionsXác minh đã được thông qua, nhưng lại bị yêu cầu xác minh lại, tôi cần phải làm gì?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu trong trường hợp đã được xác minh trước đó và bị yêu cầu xác minh lại, bạn sẽ cần xác nhận các thẻ (ví) lần cuối cùng được sử dụng để thêm tiền vào tài khoản (theo phương thức gửi tiền). Những chi tiết thanh toán mới được sử dụng trong quy trình ký gửi tiền cũng cần phải được xác minh.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating