Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Tôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?Category: QuestionsTôi có thể xem lịch sử giao dịch ở đâu?
VietMop yêu cầu 3 years trước

 

 

1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Thông tin về tất cả các giao dịch đã thực hiện có thể được xem khi truy cập phần “Lịch sử” ở bên cạnh nền tảng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating