Tôi có thể theo dõi các giao dịch mở không?

Tôi có thể theo dõi các giao dịch mở không?Category: QuestionsTôi có thể theo dõi các giao dịch mở không?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Có, bạn có thể. Sự hiện diện của các giao dịch mở có thể được quan sát trên biểu đồ, cũng như khi truy cập phần lịch sử ở bên trái nền tảng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating