Tôi có thể rút tiền từ tài khoản Demo không?

Tôi có thể rút tiền từ tài khoản Demo không?Category: QuestionsTôi có thể rút tiền từ tài khoản Demo không?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Không thể rút tiền từ tài khoản Demo. Tài khoản Demo chỉ dành cho mục đích đào tạo để có được kỹ năng giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating