Tôi có cần tải phần mềm bổ sung không?

Tôi có cần tải phần mềm bổ sung không?Category: QuestionsTôi có cần tải phần mềm bổ sung không?
AvatarMokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 3 years ago

Để giao dịch, một nền tảng web, cũng như các ứng dụng di động trên iOS và Android được sử dụng. Bạn không cần phải tải phần mềm bổ sung. Trong quá trình giao dịch, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản hiện tại của trình duyệt với các cài đặt và plugin bị vô hiệu hóa.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating