Tôi cần làm gì để yêu cầu xác minh?

Tôi cần làm gì để yêu cầu xác minh?Category: QuestionsTôi cần làm gì để yêu cầu xác minh?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khi xác minh được yêu cầu lần đầu tiên, bạn cần phải cung cấp tài liệu nhận dạng (hộ chiếu hoặc chứng minh thư) và các xác nhận liên quan đến những thẻ và ví được sử dụng để thêm tiền vào tài khoản của người dùng.

Tất cả tài liệu phải được gửi từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn tới địa chỉ email của chúng tôi: support@binomo.com.

Các tài liệu phải có định dạng sau:

jpn, png, bmp hoặc pdf.

Không chấp nhận các tài liệu dưới dạng lưu trữ.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating