Tính doanh thu thương mại cho tiền thưởng như thế nào?

Tính doanh thu thương mại cho tiền thưởng như thế nào?Category: QuestionsTính doanh thu thương mại cho tiền thưởng như thế nào?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Doanh thu giao dịch được tính có tính đến thu nhập tiềm năng từ giao dịch, tùy thuộc vào năng suất hiện tại của tài sản:

Số tiền Giao dịch x Hoàn trả trên Tài sản.

Ví dụ: bạn giao dịch bằng cặp tiền EUR/USD, lợi suất là 70%. Cách tính doanh thu trong trường hợp này như sau:

$50 X 70% = $35

Quy mô của doanh thu giao dịch cho ba giao dịch tương tự được tính như sau:

$35 + $35 + $35 = $105

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating