Thời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?

Thời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Thời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?
AvatarVietMop yêu cầu 10 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 10 months ago

Yêu cầu được xem xét vào các ngày làm việc trong tuần và trung bình kéo dài khoảng 24 giờ.

Thời hạn tối đa của việc đánh giá có thể kéo dài ba ngày làm việc, sau ngày yêu cầu được gửi.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating