Thời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?

Thời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?Category: QuestionsThời hạn để xem xét yêu cầu rút tiền là bao lâu?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Yêu cầu được xem xét vào các ngày làm việc trong tuần và trung bình kéo dài khoảng 24 giờ.

Thời hạn tối đa của việc đánh giá có thể kéo dài ba ngày làm việc, sau ngày yêu cầu được gửi.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating