Thời gian trước khi mua là gì?

Thời gian trước khi mua là gì?Category: QuestionsThời gian trước khi mua là gì?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

“Thời gian trước khi mua” là khoảng thời gian mà giao dịch có thể được thực hiện trên tài sản hiện tại với thời gian hết hạn nhất định.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating