Thời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?

Thời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?Category: QuestionsAuthor "Con42"Thời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Thời gian hết hạn (đóng) là thời gian và ngày hoàn thành các giao dịch và tích lũy thanh toán theo kết quả của nó.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating