Thời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?

Thời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?Category: QuestionsThời gian hết hạn (đóng cửa) là gì?
AvatarCon42 yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Thời gian hết hạn (đóng) là thời gian và ngày hoàn thành các giao dịch và tích lũy thanh toán theo kết quả của nó.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating