Tại sao phải tiến hành xác minh?

Tại sao phải tiến hành xác minh?Category: QuestionsTại sao phải tiến hành xác minh?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Quá trình xác minh là cần thiết để xác nhận danh tính của người trả tiền, chủ tài khoản và người nhận. Điều này góp phần vào việc bảo mật thông tin.

Hãy gửi tài liệu để xác minh từ địa chỉ email của khách hàng được liên kết với tài khoản đến địa chỉ email của chúng tôi: support@binomo.com.

Danh sách tài liệu cần thiết cần được xác minh bị ảnh hưởng bởi các phương thức ký gửi tiền vào tài khoản mà bạn đã sử dụng trên tài nguyên của chúng tôi.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating