Nếu có 1000 T trong tài khoản giao dịch của tôi, sau đó trong giải đấu có 100 T, thì kết quả nào sẽ được tính trong bảng?

Nếu có 1000 T trong tài khoản giao dịch của tôi, sau đó trong giải đấu có 100 T, thì kết quả nào sẽ được tính trong bảng?Category: QuestionsNếu có 1000 T trong tài khoản giao dịch của tôi, sau đó trong giải đấu có 100 T, thì kết quả nào sẽ được tính trong bảng?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu mục tiêu của giải đấu là lấy số dư tối đa trong suốt giải đấu, thì 1000 T sẽ được tính dưới dạng số dư tối đa mà bạn đạt được trong giải đấu. Nếu mục tiêu trong giải đấu là đạt được doanh thu tối đa, thì bảng sẽ hiển thị doanh thu được thực hiện từ thời điểm 1000 T được ghi có trên bảng cân đối. Nếu mục tiêu của giải đấu là đạt được sự cân bằng tối đa vào cuối giải đấu, thì số dư cho thời điểm hiện tại (100 T) sẽ được hiện trên bảng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating