Mua thêm trong các giải đấu là gì?

Mua thêm trong các giải đấu là gì?Category: QuestionsMua thêm trong các giải đấu là gì?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Điều này là cần thiết để tăng số dư giải đấu của bạn bằng số lượng mua thêm. Có thể mua thêm nếu tổng số dư và các khoản đầu tư liên quan đến giao dịch mở không lớn hơn quy mô theo quy định của điều khoản của giải đấu.

Nếu muốn “Mua thêm” trong giải đấu, sẽ không có giới hạn về số lượng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating