Làm thế nào để tôi nhận được tiền thưởng?

Làm thế nào để tôi nhận được tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào để tôi nhận được tiền thưởng?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Bạn có thể nhận được tiền thưởng:

  • Trong quá trình ký gửi tiền vào tài khoản bằng chi phí của quỹ riêng (tiêu chuẩn);
  • Khi một phiếu thưởng được giới thiệu;
  • Nếu không có tiền thưởng tiền gửi được kích hoạt.

Việc cung cấp tiền thưởng không có tiền gửi là có thể trong các trường hợp sau:

  • Theo chương trình khuyến mãi hiện tại;
  • Từ người quản lý cá nhân đến tài khoản Vàng và VIP (với các ứng dụng cụ thể).

Thông tin chi tiết nhất có trong Phần 7 của Thỏa thuận Khách hàng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating