Làm thế nào để tiến hành giao dịch?

Làm thế nào để tiến hành giao dịch?Category: QuestionsLàm thế nào để tiến hành giao dịch?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Theo loại giao dịch được chọn, hoạt động giao dịch có thể có những khác biệt nhất định:

Giao dịch Tiêu chuẩn: Bạn cần chọn tài sản, số lượng giao dịch, hướng của lịch trình và thời gian khi giao dịch đóng. Giao dịch được đóng lại khi thời gian được chọn để kết thúc. Nếu bạn dự đoán chính xác, thì bạn được hưởng số tiền đầu tư cùng với thu nhập theo tỷ lệ phần trăm thanh toán hiện tại trên tài sản.

Giao dịch Cố định (Strike): Vui lòng lựa chọn tài sản, số lượng giao dịch, hướng của biểu đồ, giá thực hiện và thời gian giao dịch đóng. Kết thúc giao dịch theo thời gian được chọn. Nếu bạn đã dự đoán chính xác, bạn sẽ được hưởng số tiền đầu tư cùng với thu nhập theo tỷ lệ phần trăm thanh toán hiện tại trên tài sản. Ngoài ra, có thể đóng sớm giao dịch. Bạn chỉ có thể sử dụng Strike bằng ứng dụng di động.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating