Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?

Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Sau khi bạn đã đăng ký tài khoản, bạn không có cơ hội thay đổi loại tiền tệ của tài khoản. Nếu vẫn muốn thay đổi, trước tiên hãy xóa tài khoản hiện có và tạo một tài khoản mới với loại tiền tệ mong muốn. Để đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ cần sử dụng một địa chỉ email mới.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating