Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?

Làm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi loại tiền tệ của tài khoản?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước

 

 

1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Một khi tài khoản khách hàng được đăng ký, sẽ không thể thực hiện thay đổi loại tiền tệ của tài khoản.

Trong trường hợp này, bạn cần khóa tài khoản hiện tại và tạo một tài khoản mới với một loại tiền tệ khác. Để đăng ký tài khoản mới, bạn sẽ cần sử dụng địa chỉ email mới.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating