Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại?

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi địa chỉ email hoặc số điện thoại?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để thay đổi địa chỉ email và số điện thoại (chỉ khi bạn chưa xác nhận chúng), bạn cần vào phần “Dữ liệu Cá nhân”.

Nếu chúng đã được xác nhận, thì sẽ không thể thay đổi những dữ liệu này. Nếu số điện thoại của bạn đã thay đổi, thì để liên kết với một số hợp lệ, bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng bằng cách sử dụng bất kỳ kênh liên lạc có sẵn nào.

Bạn chỉ có thể đăng ký tài khoản mới và email khác nếu tài khoản hiện tại bị chặn.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating