Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email?

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email?Category: QuestionsLàm thế nào để thay đổi địa chỉ email?
User12405 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Trước khi xác nhận email, bạn có cơ hội thay đổi thông tin tài khoản trong dữ liệu cá nhân trên nền tảng. Sau khi đã xác nhận email, bạn sẽ không thể thay đổi thông tin. Trong trường hợp này, giải pháp có thể là xóa tài khoản hiện có và sau đó mở một tài khoản mới với địa chỉ email mới.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating