Làm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?

Làm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?Category: QuestionsAuthor "iraq_lobster"Làm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?
AvatarMokko yêu cầu 5 months trước
1 Answers
AvatarAdmin Staff answered 5 months ago

Để hủy tiền thưởng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Cần lưu ý rằng có thể hủy bỏ tiền thưởng nếu không có giao dịch kể từ khi quỹ tiền thưởng được ghi có.

Xếp hạng
( Chưa có xếp hạng )
Binary Option Rating