Làm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?

Làm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?Category: QuestionsLàm thế nào để hủy bỏ tiền thưởng?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để hủy tiền thưởng, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Cần lưu ý rằng có thể hủy bỏ tiền thưởng nếu không có giao dịch kể từ khi quỹ tiền thưởng được ghi có.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating