Làm thế nào để có trạng thái VIP?

Làm thế nào để có trạng thái VIP?Category: QuestionsLàm thế nào để có trạng thái VIP?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để trở thành khách hàng VIP, cần phải gửi tiền với tổng số tiền là 60 nghìn rúp hoặc 1 nghìn euro, và xác nhận số điện thoại.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating