Giao dịch Khi nào tôi có thể bắt đầu giao dịch trên nền tảng?

Giao dịch Khi nào tôi có thể bắt đầu giao dịch trên nền tảng?Category: QuestionsGiao dịch Khi nào tôi có thể bắt đầu giao dịch trên nền tảng?
VietMop yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Các chức năng của nền tảng hoạt động suốt ngày đêm. Vào cuối tuần và ngày lễ, bạn chỉ có quyền truy cập vào tài sản tiền điện tử, cũng như tài sản cuối tuần.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating