Giao dịch “Down” là gì?

Giao dịch “Down” là gì?Category: QuestionsGiao dịch “Down” là gì?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Khả năng sinh lời của một giao dịch như vậy là có thể trong trường hợp giá thấp hơn (báo giá) khi kết thúc liên quan đến giá mở giao dịch.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating