Giải thưởng của giải đấu được hình thành như thế nào?

Giải thưởng của giải đấu được hình thành như thế nào?Giải thưởng của giải đấu được hình thành như thế nào?
Godson yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Quỹ giải thưởng được hình thành dựa trên số tiền chiếm tỷ lệ phần trăm tương ứng của các khoản đóng góp giải đấu (thanh toán đăng ký với các giao dịch mua thêm).

Tỷ lệ được chỉ định trên các điều khoản của các giải đấu; hơn nữa, bất kỳ ai trong số họ cũng có thể cung cấp một quỹ giải thưởng được đảm bảo – giá trị không được ít hơn so với việc bổ nhiệm quỹ giải thưởng.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating