Có thể rút tiền từ một tài khoản đã được gửi trước đó mà chưa tham gia giao dịch không?

Có thể rút tiền từ một tài khoản đã được gửi trước đó mà chưa tham gia giao dịch không?Category: QuestionsCó thể rút tiền từ một tài khoản đã được gửi trước đó mà chưa tham gia giao dịch không?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Có, bạn có cơ hội. Mặc dù vậy, nếu bạn ký gửi tiền và nhanh chóng quyết định rút tiền, hãy tính đến phần vượt quá của doanh thu giao dịch (tổng của tất cả các giao dịch) trong số tiền gửi kép đã không đạt được, phí hoa hồng là 10 % sẽ bị giữ lại. Bạn sẽ được thông báo rằng tiền hoa hồng bị giữ lại với sự đồng ý của bạn, khoản thanh toán phải được sắp xếp lại. Một khoản hoa hồng như vậy được giữ trong các tình huống rất hiếm, do các hệ thống thanh toán có tiền hoa hồng cao có thể rút được. Hãy xem Thỏa thuận Khách hàng để biết các điều kiện chi tiết hơn để rút tiền.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating