Có thể giao dịch và rút tiền mà không cần thông qua xác minh không?

Có thể giao dịch và rút tiền mà không cần thông qua xác minh không?Category: QuestionsCó thể giao dịch và rút tiền mà không cần thông qua xác minh không?
Con42 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Nếu bạn chưa yêu cầu xác minh, thì vẫn có thể giao dịch và rút tiền. Nếu bạn đã yêu cầu xác minh, thì việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện sau khi hoàn thành xác minh, và có thể giao dịch tại thời điểm này trong chế độ thông thường.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating