Có được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?

Có được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?Category: QuestionsCó được sử dụng Bot hoặc giao dịch tự động không?
Mokko yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Việc thực hiện các quy trình giao dịch tự động đều bị cấm trên Binomo.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating