Bạn cần gì để được tham gia các giải đấu?

Bạn cần gì để được tham gia các giải đấu?Category: QuestionsBạn cần gì để được tham gia các giải đấu?
Ghensh1987 yêu cầu 3 years trước
1 Answers
Admin Staff answered 3 years ago

Để đăng ký các giải đấu, bạn cần sử dụng nút cùng tên trên các trang của giải đấu, và bạn phải có một số tiền trên tài khoản thực không ít hơn phí đăng ký. Ngoài ra, bạn được phép tham gia các giải đấu được tổ chức hàng ngày miễn phí.

Sau khi giải đấu bắt đầu, khách hàng có tài khoản giải đấu. Đối với các giao dịch, tiền ảo (₮) được sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tiền từ tài khoản thực để mua trong các giải đấu.

Rate article
( No ratings yet )
Binary Option Rating